PostAddsense


BitmapToGraph Topcoderimport java.util.TreeSet;

public class BitmapToGraph
{
    int[] dx = {-1,0,1,1,1,0,-1,-1};
    int[] dy = {-1,-1,-1,0,1,1,1,0};

    int n,m;
    String[] bmap;

    char check(int nx, int ny) {
        return (nx<0 || nx>=m || ny<0 || ny>=n) ? '.' : bmap[ny].charAt(nx);
    }
    
    public String[] parse(String[] bitmap) {
        bmap = bitmap;
        n = bitmap.length;
        m = bitmap[0].length();

        int node = 0;
        int[][] num = new int[n][m];
        for (int i = 0; i < n; i++)
            for (int j = 0; j < m; j++)
                if (bitmap[i].charAt(j) == 'N')
                    num[i][j] = node++;

        boolean[][] e = new boolean[n][m];

        String[] res = new String[node];
        for (int i = 0; i < node; i++) res[i] = "";

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < m; j++) {
                if (bitmap[i].charAt(j) == 'N') {
                    TreeSet<Integer> set = new TreeSet<Integer>();

                    for (int d = 0; d < 8; d++) {
                        int nx = j + dx[d];
                        int ny = i + dy[d];

                        if (check(nx,ny)=='E' && e[ny][nx]) continue;

                        int d1 = d;
                        int cnt = 0;
                        while (check(nx,ny) == 'E') {
                            if (check(nx+dx[d1],ny+dy[d1]) == '.') {
                                if (check(nx+dx[(d1+7)%8],ny+dy[(d1+7)%8]) != '.')
                                    d1 = (d1+7)%8;
                                else if (check(nx+dx[(d1+1)%8],ny+dy[(d1+1)%8]) != '.')
                                    d1 = (d1+1)%8;
                            }
                            nx += dx[d1];
                            ny += dy[d1];
                            cnt++;
                        }
                        if (cnt != 0) {
                            if (num[i][j] == num[ny][nx]) e[ny-dy[d1]][nx-dx[d1]] = true;
                            set.add(num[ny][nx]*100000+cnt*10+d);
                        }
                    }

                    boolean comma = false;
                    for (int s : set) {
                        if(comma) res[num[i][j]] += ",";
                        res[num[i][j]] += s/100000 + ":" + (s%100000)/10;
                        comma = true;
                    }
                }
            }
        }

        return res;
    }
}


Explanation

boolean[][] e는 단일 고리(self loop)의 마지막 변을 나타내기 위한 배열이다. 이를 통해 단일 고리는 정확히 한 번만 더해진다.

(d1+7)%8과 (d1+1)%8을 통해 45도 각도로 나아갈 수 있다. 자리수 계산을 위해 목적지 노드 숫자에 100000을 곱하고 길이에 10을 곱한다. d를 더해주는 것은 같은 길이를 가진 방향이 다른 변들을 허용하기 위함이다.


References